Molins&Parés - Actuacions per a l’agilització de l’Administració de Justícia

Actuacions per a l’agilització de l’Administració de Justícia

Author image Molins&Parés

En ordre a esclarir la incertesa que ens planteja la futura reactivació de l’activitat processal dels nostres Jutjats i Tribunals a l’ordre penal, entenem rellevant recopilar i traslladar-vos les diferents propostes formulades per diferents intervinents de l’Administració de Justícia.

Així, amb l’objecte de garantir el dret a la tutela judicial efectiva i la prestació del servei públic essencial de Justícia, després de la declaració de l’estat de l’alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, decretat pel Reial Decret 463/2020, les seves pròrrogues i les previsibles en el futur, el Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Consell General de Procuradors d’Espanya, proposen, a grans trets, les següents fases d’actuació i modificacions legislatives:

PRIMERA FASE – Manteniment de la pròrroga de l’estat d’alarma (13 d’abril – 26 d’abril):

En aquesta primera fase de recuperació de l’activitat dels jutjats, es tramitaran els assumptes pendents abans de la declaració de l’estat d’alarma, no permetent la presentació de nous escrits, ni la celebració de vistes ni de judicis, excepte els que ja siguin considerats com a serveis essencials. Es mantindran suspesos els terminis processals.

Mesures en concret:

 • Posada en marxa de la plataforma de notificacions i presentació d’escrits.
 • Acordar, si el teletreball no fos viable pels funcionaris, la seva presència en seus judicials amb plena garantia de les mesures sanitàries.
 • Continuació en la realització de determinades actuacions judicials tals com la notificació de Sentències i/o Interlocutòries que posin fi al procediment i no siguin susceptibles de recurs, o amb la seva expressa suspensió. En l’ordre penal, continuació de la tramitació de totes aquelles diligències que no requereixin de presència judicial.
 • En totes les Jurisdiccions, tramitació de les Execucions des del dictat de la Interlocutòria despatxant execució, excloent las que requereixin de presència judicial.

SEGONA FASE – En el cas de mantenir-se l’Estat d’Alarma (27 d’abril – 11 de maig):

En aquesta segona fase s’obriria la possibilitat de presentar nous escrits, romanent l’activitat judicial a porta tancada.

Mesures en concret:

 • Presentació d’escrits notificats abans de decretar-se l’estat d’alarma, mantenint-se igualment suspès el termini.
 • Presentació d’escrits de demanda amb la seva documentació.
 • Pràctica per mitjans telemàtics o telefònics de l’assistència al detingut i a les víctimes de violència de gènere en els centres policials i en els jutjats.
 • Compliment per els òrgans judicials de la gestió dels comptes de dipòsits i consignació judicials.

TERCERA FASE – En el cas d’alçar-se l’estat d’alarma (a partir del 12 de maig):

En aquesta tercera i última fase es tornaria a l’activitat habitual, amb vistes i judicis, senyalant-se primer de tots aquells que hagin sigut suspesos amb motius de l’estat d’alarma i després establint-se per ordre de preferència, urgència i necessitat de les matèries.

Mesures en concret:

 • Alçament gradual dels terminis suspesos, aplicació de moratòries processals, impuls de les mesures telemàtiques per aquelles actuacions de caràcter presencial i foment de les comunicacions electròniques entre els òrgans judicials i l’Advocacia.
 • Dotació de majors recursos personals, material i altres a l’Administració de Justícia, tals com la concentració dels períodes de vacances únicament en el mes d’agost, reforç de la plantilla de funcionaris i òrgans jurisdiccionals, així com l’habilitació de les actuacions judicials en l’horari de tarda i dissabtes pel matí.

En relació a l’ordre penal, es proposen les següents modificacions legislatives:

 • L’ampliació dels supòsits de sentències per conformitat.
 • L’ampliació dels supòsits de procediments per acceptació de Decret.
 • La supressió dels antecedents penals en els delictes lleus, el que afavoriria el descens respecte la celebració de Judicis per delictes lleus i menys greus.

Així mateix, el Consell General del Poder Judicial, amb el mateix objecte d’evitar el col·lapse de l’Administració de Justícia i salvaguardar així el sistema, preveu en el seu pla de xoc, després del fi de l’estat d’alarma, l’adopció d’un centenar de mesures.

Les mesures comuns per totes les jurisdiccions que proposa i que ja estan previstes en la Llei Orgànica del Poder Judicial, podent ser ja adoptades pel CGPJ, els òrgans de govern dels tribunals, el Ministeri de Justícia i les Comunitats Autònomes són:

 • L’aplicació de mecanismes de reforç en els òrgans que esdevinguin sobrecarregats.
 • L’establiment de normes de repartiment i especialització dels Jutjats en l’ordre civil excedint l’àmbit territorial del partit judicial (com ja succeeix en les jurisdiccions contenciós-administrativa i social).
 • L’habilitació plena del mes d’agost per a la tramitació i la resolució ordinària dels processos judicials.

En concret, en relació a l’ordre penal, encara i no sent una jurisdicció que pugui patir, inicialment, un augment significatiu en nombre de denúncies/querelles (potser amb l’excepció dels assumptes relatius a la violència de gènere), es preveu l’adopció de les següents mesures:

 • La resolució en un únic tràmit, quan no puguin ser suprimits, dels recursos interposats davant de resolucions interlocutòries.
 • La incorporació de les noves tecnologies a aquesta jurisdicció per practicar determinades proves o documentar actuacions processals essencials.
 • L’opcional dictat oral de sentències en l’enjudiciament dels delictes lleus o quan existeixi conformitat de les parts.
 • L’adopció de mesures organitzatives per fer front a totes aquelles actuacions suspeses o Diligències ajornades.

El Ministeri de Justícia, mitjançant la Resolució de 13 d’abril de 2020, i de forma consensuada amb els operadors jurídics a dalt mencionats, ha decidit recopilar finalment una sèrie de disposicions per a l’adaptació de la prestació del servei de Justícia després del Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, el qual contempla una pròrroga de 15 dies de l’estat d’alarma en un nou escenari en el que no s’apliquen ja els criteris de confinament qualificat contemplats en el Reial Decret Llei 10/020, de 29 de març. Per mitjà d’aquesta, s’estableixen les bases per a una eventual reactivació del servei públic de Justícia en ulteriors fases, quan així ho determinin les resolucions i recomanacions de les autoritats sanitàries. Els principis d’actuació en els que es basa aquesta nova resolució son els següents:

 • La confirmació i manteniment dels serveis essencials en les condicions originaries contemplades en la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia, i les corresponents resolucions del Consell General del Poder judicial i la Fiscalia General de l’estat de 14 de març de 2020.
 • L’aprovisionament efectiu i coordinat d’hidrogels, guants i mascaretes per part de les administracions prestacionals de justícia per a protegir la salut de tots els professionals de l’Administració, així com del conjunt de la ciutadania que acudeix a Jutjats i Tribunals, complint criteris d’ús de les autoritats sanitàries.
 • La normal prestació de serveis no essencials, sempre que ho permetin els mitjans materials, en compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, d’estat d’alarma la suspensió dels terminis processals del qual no implica la inhabilitat dels dies.
 • La prestació presencial per torns, garantint distàncies de seguretat alineades amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
 • Els establiments d’esquemes reforçats de treball a distància per als funcionaris que voluntàriament vulguin acollir-se a aquest sistema, sens perjudici de la seva participació en els torns de presència, quan la cobertura dels serveis essencials ho requereixi.
 • La disponibilitat de prestació presencial per a aquells funcionaris que es trobin en el seu domicili durant la jornada laboral, inclús treballant amb mitjans telemàtics, així com quan no puguin fer-ho per falta d’aquests.

Per últim, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, va anunciar el passat 13 d’abril, aixecar, a partir del pròxim dimecres 15 d’abril, les limitacions en la presentació d’escrits telemàtics a través de la plataforma LexNET o dels sistemes equivalents habilitats a Aragó, Cantabria, Catalunya, Navarra i el País Basc. D’aquesta manera, en les actuacions i serveis no essencials serà possible la presentació dels escrits iniciadors del procediment, el seu registre i repartiment, així com la seva tramitació conforme a les normes processals aplicables fins el moment en què donin lloc a una actuació processal que obri un termini que hagi de ser suspès en virtut de la disposició addicional segona del Reial Decret 463/2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma.

No obstant l’anterior, es desconeix quina serà l’aplicació efectiva de l’anterior mesura en la Jurisdicció penal a Catalunya donat que es disposa de la plataforma denominada e-justicia.cat però únicament en la gestió processal de la jurisdicció civil.

Degut a la incertesa pròpia de la situació insòlita que estem vivint, per ara, les esmentades propostes, exceptuant aquesta darrera, esdevenen únicament això, propostes. Motiu pel qual, en la mesura que anem coneixent aquelles decisions que finalment s’adoptin, us en mantindrem informats.

 

Els professionals de Molins&Parés.Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close