corporate compliance > Procés

En consonància amb la nostra filosofia de treball, el procés per l’elaboració d’un Programa de Prevenció de Riscos Penals s’estructura en tres fases clarament diferenciades que tenen per objecte garantir l’efectiu coneixement de l’organització.

(i) La primera consisteix en l’anàlisi d’aquells riscos penals als quals pugui estar exposada l’organització i siguin susceptibles de generar responsabilitat penal per la mateixa.

Per tot això, a través d’un sistema nodrit en el coneixement de l’àmbit en què s’actua, així com del seu organigrama decisori, s’identificaran els riscos potencials que puguin presentar els processos o activitats que desenvolupa l’organització.
En aquesta primera fase, els professionals que realitzaran l’encàrrec, junt amb la persona designada per l’organització, establiran els processos a revisar, així com la metodologia a seguir. En mèrits d’això, es cercarà la millor combinació entre rigor analític, eficàcia en la metodologia i la mínima ingerència en el comportament quotidià de l’organització.

“Treball de camp: Anàlisi de documentació de l’organització i realització d’entrevistes. Són la base per l’efectiu coneixement dels processos i activitats de l’organització i, en conseqüència, pel coneixement dels seus riscos”

L’objecte final de la primera fase és l’elaboració del mapa de riscos penals de l’organització, confeccionant-ne un diagrama representatiu dels seus processos.

 

 

(ii) Un cop elaborat el mapa de riscos i els diagrames de processos, es procedeix, dins de la segona fase o àmbit de treball, a la redacció d’un informe tècnic desenvolupat pels advocats especialistes de dret penal i compliance, en el què s’identifiquen i s’exposen de forma detallada els riscos detectats junt amb les mesures correctores que es proposin per implementar, buscant així, la minimització del risc. Aquest informe es sustenta en la base del binomi probabilitat – impacte, és a dir, la probabilitat de materialització del risc i l’impacte que tal materialització podria tenir sobre l’organització.

L’informe tècnic detallarà la incidència que els tipus penals puguin tenir sobre els procediments i activitats de l’organització, definint la conducta crítica.

“És essencial que l’organització, mitjançant una explicació raonada, entengui els seus riscos i l’afectació d’aquests en la seva pròpia activitat. Només a través d’una comprensió real, el Programa de Prevenció serà acceptat i, per tant, eficaç”

 

 

(iii) Un cop desenvolupat l’informe de riscos, l’encàrrec entra en la tercera –i última- fase o àmbit. En aquesta última fase, els professionals que desenvolupen l’encàrrec, en estreta relació amb la persona designada per l’organització, dissenyen la proposta de mesures a implementar a fi que, seguint sempre la relació entre control i eficàcia, es produeixi una minimització de la probabilitat de la concurrència de conductes generadores de risc penal en l’organització. Amb aquesta finalitat, sent conscients dels riscos d’implementar controls que afecten al negoci, els mateixos seran definits i consensuats de forma expressa per l’organització en qüestió, amb l’ànim d’establir un Programa de Prevenció amb una mínima o nul·la afectació en l’eficiència dels processos, fugint, a més, de l’estandardització.

En el moment de dissenyar les mesures de prevenció i de control, es tenen especialment en compte les mesures que ja estan implementades en l’organització a fi d’evitar les indesitjables duplicitats habituals en aquest tipus de procediments que comporten la pèrdua d’eficàcia i eficiència.

“Si les mesures de vigilància i control són un mecanisme que resta a la lícita eficàcia i eficiència de l’organització, el Programa està destinat a ser rebutjat i, per tant, a fracassar”

Copyright © 2017 Molins&Parés S.L.P. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close